مقدمه ای بر آسیب نخاعی (1)

مقدمه ای بر ضایعه نخاعی مقدمه ای بر ضایعه نخاعی بعد از مطالعه این فصل فراگیران باید بتوانند:1. ساختمان نخاع و ستون مهره ها را شرح دهند2. محل خروج اعصاب نخاعی از ستون مهره ها را مشخص کنند3. راه های عمده نخاعی را نام برده ، مسیر پیام را در آن مشخص کنند4. مرکز رفلکس های مربوط به ریشه های عصبی قدامی (حرکتی) و سطوح مربوطه نخاعی را مشخص کنند5.درماتوم های مهم بالینی را نام برده ، سطوح مربوطه نخاعی را مشخص کنند6. نحوه معاینه قدت عضلانی و معاینه حسی را شرح دهند7. معیارASIA را تعریف کرده ، شاخص نمره…