دوشنبه, 04 اسفند 1393 15:06

ویلچر مخصوص حمام و سرویس بهداشتی

این نوع ویلچر برای استفاده معلولان جسمی حرکتی طراحی شده است محل نشستن از جنس نرم استفاه شده تا در مدت زمان استفاده از آن شخص دچار زخم بستر نگردد

 این نوع ویلچر را افراد ضایعه نخاعی ناحیه کمر به تنهائی میتوانند استفاده کنندچون دارای چرخهای سایز بزرگ میباشد

 

 

این ویلچررا شخص به تنهائینمیتواند استفاده کند و همراه بیمار باید در جابجائی به ایشان کمک نماید و براحتی میتوان  با این وسیله در قسمت سرویس بهداشتی قرار گیردچرا که سایز آن برای رفتن روی توالت فرنگی مناسب است