جمعه, 09 فروردين 1392 14:26

لوح تقدیر

لوح تقدیر

انجمن نعناع از میان 58انجمن به عنوان بهترین انجمن دراستان کاناگاوا برگزیده شد این موفقیت را مرهون تلاش وهمت بی دریغ اعضای خود میداند. لوح تقدیر از جانب استاندار کاناگاوا جناب آقای (کوروایوایوجی)به این انجمن اهدا گردید.  

منتشرشده در اخبار