پنج شنبه, 12 اسفند 1395 22:02

اولین همایش ملی مناسب سازی کشوری د رسالن آدینه آبشناسان تهران

اولین همایش ملی مناسب سازی کشوری د رسالن آدینه آبشناسان تهران با همت سازمان بهزیستی کشور در تاریخ 25بهمن برگزار شد
انجمن نعناع حامی معلولان ایران (ژاپن)به دعوت اداره کل بهزیستی استان البرز نیز با گشایش یک غرفه و به نمایش گذاشتن فعالیت خود حضور یافت
در این یکروز افراد و مسئولین زیادی از غرفه انجمن بازدید کردند معاون وزیر و رئیس بهزیستی کشور جناب آقای انوشیروان محسنی بند پی و معاون توانبخشی بهزیستی کشور جناب آقای دکتر نحوی نژاد نیز در میان بازدید کنندگان بودند.