جمعه, 30 خرداد 1393 09:05

احترام به سالمندان، کودکان و معلولان بايد عملياتي شود

خبرگزاري آريا - دکتر آقامحمدي معاون برنامه ريزي و توسعه شهرداري کرج اظهار داشت در توسعه جوامع به شاخص هاي متعددي توجه مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا از کرج دکتر آقا محمدي در خصوص مناسب سازي فضاي شهري در سميناري به اين منظور  گفت: براي توسعه جوامع انساني يا توسعه انساني جوامع شاخص هاي متعددي  مثل اميد به زندگي، افزايش طول عمر، قدرت خريد، آموزش مستمر و احترام به معلولان ، سالمندان و کودکان تعريف شده است،

وي افزود: بحث احترام به سالمندان، کودکان و معلولان بايد عملياتي شود و ملموس و عيني باشد، انجام اين احترام با اجراي پروژه هايي است که زمينه را براي دسترسي اين دسته از اقشار جامعه فراهم کند.

آقا محمدي اذعان نمود: فضاي شهر بايد به گونه اي طراحي شود که دسترسي به عناصر مبلمان شهري مثل تلفن و... و برابري براي تمام افراد جامعه  امکان پذير باشد.

منبع خبر : خبرگزاری اریا